پارک های علم و فناوری

تعداد بازدید:۶۸۹۴

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ساختارهای موثر در توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک های علم و فناوری، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های کوچک و متوسط (SME) ، واحدهای تحقیق  و توسعه (R&D) هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت های اقتصادی دانش بنیان اشتغال دارند.

در این راستا جهاددانشگاهی دارای سه پارک علم و فناوری است: