چشم انداز

تعداد بازدید:۱۰۹۷۲

سیاست‌های کلی جهاددانشگاهی

1ـ نوع و محدوده فعالیت‌های جهاددانشگاهی می‌بایست شامل ویژگی‌های زیر باشد:

الف ـ مأموریت و چشم‌انداز جهاددانشگاهی

ب ـ مأموریت‌های هفت گانه در سند نقش جهاددانشگاهی در اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور

ج ـ اولویت‌های دولت در برنامه ششم توسعه

د ـ نیازهای ملی و مزیت‌های استانی

2ـ سهم حداقلی منابع درآمدی واحدها از فعالیت‌های خارج از زمینه‌های مصوب اختصاص

3ـ تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و عدم تمرکز در اجرا برنامه

4ـ تعامل معاونت‌های ستادی با حوزه آموزش عالی (ستاد)

5ـ ایجاد ارتباط بین واحدهای تابعه در جهت استفاده از توانمندی‌های بخش‌های مختلف به منظور هم‌افزایی در جهت اجرای پروژه‌های کلان ملی و بین‌المللی

6ـ عدم  انجام فعالیت‌های موازی در واحدها، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و ...

7ـ تقویت و گسترش نظام برنامه‌ریزی و نظارت و ارزشیابی در جهاددانشگاهی در هر دو حوزه صف و ستاد

8ـ استمرار سیاست‌های حمایتی به منظور توانمندسازی واحدهای کمتر توسعه یافته طبق برنامه

9ـ رعایت کامل سیاست‌ها و ضوابط مصوب هر معاونت در صورت تلاقی فعالیت حوزه‌ها با یکدیگر

10ـ رشد متوازن واحدهای سازمانی

11ـ جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد ترجیحا از بین دانشجویان همکار افتخاری فعال در حوزه فرهنگی و تعدیل نیروهای ناکارآمد

12ـ مدیریت بهینه منابع مالی، تنوع بخشی به منابع درآمدی و تأمین منابع مالی ارزی و ریالی

13ـ تعامل مؤثر و حضور فعال در نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، نخبگان، بنگاه‌های اقتصادی و ...

14ـ تقویت حوزه‌های اطلاع‌رسانی، مستندسازی و تبلیغات در همه حوزه‌ها به منظور شناخت بیشتر جامعه از توانمندی‌های جهاددانشگاهی

15ـ تقویت فعالیت‌های بین‌المللی و بین‌الملل‌سازی فعالیت‌ها

16ـ چابک‌سازی و پرهیز از تشریفات زاید اداری

17ـ استفاده از فرصت‌های ناشی از اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و جاری‌سازی این اصل در جهاددانشگاهی

18ـ توسعه ارتباطات و همکاری با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی

19ـ توسعه مشارکت جهادگران در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

20ـ حفظ مالکیت معنوی

21ـ بهبود و روزآمد کردن ساختار سازمانی و متناسب‌سازی اندازه سازمان با توجه به اهداف تعریف شده

22ـ توسعه و بکارگیری روزآمد فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات

 سیاست‌های حوزه پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه

1ـ حمایت از کاربست نتایج تحقیقات، صدور محصولات و خدمات تخصصی و دانش فنی و فناوری

2ـ حمایت ویژه از توسعه توسعه صادرات خدمات: فنی و مهندسی و سلامت

3ـ حمایت از همگرایی فعالیت های پژوهش و فناوری در حوزه های تخصصی با رویکرد تکمیل زنجیره فعالیت ها

4ـ حمایت از ظرفیت سازی و توانمند سازی در واحدهای مستعد

5ـ متناسب سازی ساختارهای پژوهشی و فناوری با برنامه عملکرد

6ـ تاکید بر آینده پژوهی در توسعه فعالیت های پژوهشی و فناورانه

7ـ ایجاد سازو کارهای تشکیل، حمایت، هدایت و ضوابط تفویض اختیار قطـب هـای علـم و فنـاوری بـا توجـه بـه مزیت‌های نسبی جهاد دانشگاهی و نیاز کشور

8ـ سیاست تمرکز زدایی از فعالیت های مستعد

9ـ متناسب سازی حمایت های مالی بر اساس عملکرد برنامه ها و ساختارهای سازمانی

10ـ زمینه سازی برای تقویت نوآوری )جذب ، حفظ و تشویق نوآوران(

11ـ حمایت از انتقال دانش فنی و بومی سازی آن در پروژه های بزرگ

12ـ حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعه ای در حوزه های منتخب علوم انسانی ، اجتماعی

13ـ توسعه همکاری با بخش خصوصی

14ـ ساماندهی نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری بـا رویکـرد تقویـت جایگـاه خـود ارزیـابی توسط واحدهای اجرایی

15ـ ایجاد سازوکارهای تقویت ارتباطات و همکاریهای علمی و تخصصی ملی ، منطقه ای و بین‌المللی

16ـ حضور فعال در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری

17ـ تعریف زمینه فعالیت های مشترک و حمایت از همکاری بین واحدی حوزه های کارکردی

18ـ توسعه شبکه همکاری پژوهشی و فناورانه با سازمان های مرتبط ملی

19ـ حمایت از توسعه همکاری بین واحدی