سازمان گیلان

تعداد بازدید:۶۹۰۴

راه اندازی جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان به اواخر سال 1359 باز می گردد. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان دارای دو گروه با موافقت کلی با عناوین پایش منابع آب و مطالعات ناحیه ای و همچنین دو مرکز خدمات تخصصی با عناوین مرکز خدمات تخصصی برق و کامپیوتر و مرکز خدمات تخصصی عمران وتوسعه می باشد. گروه پایش منابع آب بر پایه اسناد توسعه ملی استانی و کشوری شکل گرفته است. گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای با یک دیدگاه کل نگر و سیستمی به مطالعات فضایی و مکانی شهرها و روستاها که از لحاظ شرایط طبیعی و فرهنگی همگن بوده و دارای یک کانون مشخص می باشد می پردازد و از آنجاییکه منابع آب اعم از رودخانه ها نواحی خاص حوضه آبریز خود را ایجاد می نمایند و حوزه های فرهنگی نیز منطبق بر این حوضه های آبریز می باشند و مطمئنا تاثیرات فضایی و مکانی متمایزی را ایجاد می کنند. پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، بانک خون بندناف رویان، کلینیک پزشکی و دندانپزشکی از دیگر بخش های فعالیت جهاددانشگاهی واحد گیلان است.
 

گروه های پژوهشی
ـ گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای

مراکز خدمات تخصصی
ـ عمران و توسعه


توانمندی های پژوهشی
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان در راستای نیل به اهداف بلند مدت توسعه کشور و دستیابی به قطبهای علمی وفناوری تبیین شده در سند توسعه استانی در زمینه های تحقیقاتی و شکوفایی استعدادها به عنوان یکی از معاونت های جهاد دانشگاهی واحد گیلان فعالیت می کند. این حوزه با بهره گیری از تجارب علمی و کاربردی نیروهای متخصص، نقش مهمی در تولید علم و بومی سازی دانش در سطح منطقه و ملی ایفا می نماید.

 
طرح های شاخص
ـ ارزیابی کیفی منابع آبی رودخانه پسیخان با استفاده از مدلwasp و ارائهراهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آب
ـ تحلیل سکونتگاهی شهر کلاچای از نظر کمیت و کیفیت املاک شهری
ـ تحلیل سکونتگاهی شهر سنگر از نظر کمیت و کیفیت املاک شهری
ـ امکان سنجی و ساماندهی پارکینگ های شهری
ـ انجام تهیه طرح هادی روستاهای درزگری، سیاه بیل و ملامحله از توابع شهرستان تالش
ـ مطالعات ساماندهی و امکان ستجی ترافیکی بلوار گیلان
ـ مطالعات ساماندهی و امکان ستجی ترافیکی بلوار حمیدیان
ـ رقومی سازی نقشه های شهر سنگر


نشانی سایت:
    http://www.gilan.acecr.ir/