مراکز تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۷۱۲۵

 

علاوه بر پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها که عهده دار انجام طرح های پژوهشی هستند، مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برامر پژوهش پرداخته و همچنین مراکز خدمات تخصصی نسبت به ارائه خدمات  در حوزه های تخصصی اقدام می نمایند. پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیز به نوبه ی خود اقدامات پژوهشی و فناورانه داشته و سهم آنها در توسعه ی علم و فناوری انکارناپذیر است. همچنین مراکز دیگری در راستای پشتیبانی از پژوهش و ایجاد بسترهای علمی فعالیت گسترده دارند.