مطالب مرتبط با کلید واژه

فصلنامه علمی پژوهشی


توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شد:

انتشار پنجاه و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهش زبان و ادبیات فارسی

اداره نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پنجاه و پنجمین شماره از فصلنامه علمی پژوهش زبان و ادبیات فارسی (زمستان ۱۳۹۸) را منتشر کرد.

ادامه مطلب