برنامه

تعداد بازدید:۳۸۱۹

برنامه توسعه، مجموعه ای است منسجم و شفاف شامل اهداف، طرح ها، پروژه ها و فعالیت های اجرایی است که دریک ارتباط موضوعی با یکدیگر، اهداف منطقی را که منجر به تعالی سازمانی و کسب جایگاه برجسته علمی تخصصی در حوزه های معین می شوند را تعقیب می کنند. برنامه توسعه، سندی تعهدی و لازم الاجرا بوده و معیار ارزیابی عملکرد واحد سازمانی و بویژه مدیریت حوزه پژوهش و فناوری خواهد بود.
دوره زمانی برنامه ششم توسعه پنج ساله و مربوط به سال های 1396، 1397، 1398، 1399 و 1400 است. 

اهداف پژوهش و فناوری:

 1. توسعه قطب های علم و فناوری
 2. سازمان پژوهشی برتر در 3 حوزه از فناوری های نوین
 3. صادر شدن فناوری نوین یا دانش فنی در حوزه فناوری نوین، تولید شده توسط جهاد دانشگاهی به خارج کشور، 2 فناوری یا دانش فنی
 4. ارتقاء توانمندی 10 واحد فاقد فعالیت شاخص پژوهش و فناوری به منظور احراز حداقل یک زمینه فعالیت در یک حوزه مهم استانی یا ملی
 5. سازمان برتر در بکارگیری نتایج تحقیقات (کسب رتبه اول تا سوم با توجه به تعریف برتر بودن)
 6. فروش 25 فناوری تولید شده در جهاددانشگاهی
 7. سازمان پژوهشی برتر در تولید و بهره برداری فناوری های منطبق بر اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور
 8. کسب دانش فنی و ارتقای آن در اجرای پروژه‌های بزرگ کشور
 9. سازمان برتر در توسعه کاربرد نظریه‌های حوزه‌های خاص از علوم انسانی و اجتماعی، متناظر با نیازهای کشور
 10. برخورداری از تعداد نوآوران معادل 5 % از اعضاء هیأت علمی
 11. سازمان برتر در پژوهش‌های کاربردی منتخب در حوزه های مسائل اجتماعی، اقتصادی، مطالعات شهری، گردشگری و مدیریت فناوری
 12. همکاری علمی و پژوهشی 10% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر و مراکز پژوهشی جهانی
 13. همکاری علمی و پژوهشی 20% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر ملی
 14. افزایش 8 مورد همکاری علمی و پژوهشی بین المللی در حوزه های فناوری و صنعتی
 15. توانمند سازی، ظرفیت سازی